Terjemahan Arsip Foto BESLUIT No. 16


 

Terjemahan Arsip Foto BESLUIT No. 16

 

Diterjemahkan oleh :

Sofyan Effendi.S.Th.I

Penerjemah Ahli Pertama

NIP. 199010202015031003

Teks Sumber

Teks Terjemahan

Dep. O. E. N. no. 5.

Jan. 07.

 

 

Ontvangen bij de Afdeeling

                       den Redacteur

Afgedaan door   idem

Geresumeerd door

 

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris

Afgedaan door hem

 

Ag: 21596/13

Afd.

BESLUIT

No. 16

Buitenzorg den 16 Juli 1913

 

GEARRESTEERD

 

Gelezen het rapport van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst van 10 Juli 1913 No. 11746;

Is goedgevonden en verstaan:

Op den voet van en onder de voorwaarden, gesteld bij de Regelen, in de ordonantie van 4 Mei 1906 (Staatsblad No. 241) juncto de ordonantie van 30 November 1906 (Staatsblad No. 495), aan de particuliere Inlandsche meisjesschool te Pandeglang (afdeeling Pandeglang der residentie Bantam) toe te kennen eene subsidie ineens van f 1250,25 (één duizend twee honderd vijftig gulden vijf en twintig cent) voor bouw en eerste inrichting.

Extract: Direct. O.E.,

             Alg. Rekenkamer

             Res. Bantam

tot informatie en naricht.

 

Departemen (Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid/Pendidikan, Peribadatan dan Perindustrian) no. 5

Jan. 07

Diterima oleh Departemen

Diterima oleh Petugas Pencatat

Dibaca oleh     idem

Diringkas oleh    idem

 

Diterima oleh Sekretaris Gubernur

Dibaca oleh Sekretaris Gubernur

 

Ag: 21596/13

Dept.

KEPUTUSAN

No. 16

Bogor, 16 Juli 1913

 

DITAHAN

 

Menimbang Laporan Direktur Pendidikan dan Peribadatan tanggal 10 Juli 1913 No. 11746;

 

Memutuskan:

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan dalam ordonansi 4 Mei 1906 (Lembaran Negara Nomor 241) juncto ordonansi 30 November 1906 (Lembaran Negara Nomor 495), kepada Sekolah Wanita Pribumi di Pandeglang (kabupaten Pandeglang Residen Banten) diberikan subsidi sekaligus sebesar f 1250,25 (seribu dua ratus lima puluh gulden dua puluh lima sen) untuk bangunan dan pendirian lembaga.

 

Salinan. Dir. O.E.,

Alg. Rek. (Algemeene Rekenkamer/Badan Pemeriksa Keuangan Umum)

Residen Bantam

untuk informasi dan tindak lanjut


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan