Terjemahan Arsip Perkebunan Tebu di Lebak


          Terjemahan Arsip Perkebunan Tebu di Lebak

                                                                                                                                                                                               Penerjemah:

                                                                                                                                                                                       Sofyan Effendi, S.Th.I

                                                                                                                                                                                   Penerjemah Ahli Pertama 

 

 

in duplo

Aan

Den directeur

Van binnennlandsch bestuur

te Weltevreden

Ag:/2599/14

20/3

Bij eene schetskaart

In vijfvoud schaal 1:100.000.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Francois Friedrich Gradus Muschter particulier, wonende te Soekaboemi tijdelijk te weltevreden vertoevende domicilie kiezende bij de firma Reynst

en Vinje te Batavia, dat hij vergunning wenschte te bekomen voor het oprichten en in werking brengen van eene onderneming voor het breiden van suiker, werkende met vrijwillige kunnenverkomsten met de inlandsche bevolking, van welke onderneming de fabriek geplaatst zal worden ten Zuid, vasten van de kampoeng Bedil nabij de halte Waroenggonoeng staatsspoorwegen, gelegen in de afdeling Lebak der Residentie Bantam, welke plek met eenvoud schijfje is aangegeven op bijgaande schetskaart in vijfvoud schaal 1:100.000 en op de schetskaart in vijfvoud schaal 1:20.000 gevoegd bij adressants request dd. heden gericht aan den Dir. der  burgerlijke openbare werken, dat adressant voor deze onderneming gaarne als arbeids veld zag toegevoeren de streek in de afdeling Lebak der Residentie Bantam, begrensd door ten Noorden:

De grens tusschen de afdeelingen Pandeglang en Lebak der Residentie Bantam ten Noordwesten en Westen.

De weg loepende van de kampoeng Toendjoeng over de kampoeng Panaggoelan Koelon, Songok, Djaloepang, Tjipandjoet, Babacaran Asem, Tjoeroegen, Passir Toendoen naar de kampoeng Roemboet.

2. Voorts den weg loepende van de kampoeng Roemboet voornoemd, over de kampoeng Pantjoer en Selangari naar de afdeelings hoofdplaats Rangkasbitoeng  tot waar deze weg den achterover  rivier Tjioedjoeng suijdt,

Voorts den linkeroever van de rivier Tjiberang (welke rivier in dat punt in de rivier Tjiodjoeng valt)

Zuidwaarts tot aan de samenvloeiing van de rivier Tjiberang en Tjisimeut, verder den linkerover van de rivier Tjisimeut Zuidwaarts tot waar deze rivier gesneden wordt door de parallelover het topografisch hoog te punt Tjenjolaja 67,40;

Ten zuiden

Laatst bedoelde parallel

Ten Westen en Noordwesten

De grens tuschen de afdelingen Lebak en Pandeglang vanaf het

shijpunt van laatstbedoelde parallel met deze grens, tot aan het punt waar die grens gesneden wordt door den weg loepende van de kampoeng Toendjoeng over de kampoeng Pananggoelan Koelon naar de kampoeng Songok,  (vierde Noordwest en Westgrens leesboven), en vooronder aangegeven op bijg : schetskaart in vijfvoud schaal 1:100.000

Dat adressant het verzoek doet, voor bovenbedoelde onderneming de jaarlijksche aanplant van maal niet vast te stellen op 2000 bouws of zooveel meer of minder als toegestaan zullen kunnen worden dat adressant door de fabriek benoodigde hoeveelheid water a’ 0.32 m3 per seconde middles een bestaande  te verbreden inlandsche waterleiding, wenscht te betrekken  uit de rivier Tjisangoe, zooals is aangegeven op de schetskaart in vijfvoud schaal 1:20.000 gevoeg bij adressants request dd heden, gericht aan den Dir. der Burg. Openbare Werken dat adressant

die hoeveelheid water na gemaakt gebruik weder in die waterleiding wenscht terug te doen vloeien.

Redenen waarom adressant (U Wel ed.) eerbiedig verzoekt, hem wel de boven omschreven vergunning te willen verkenen.

 

‘T Welk doende enz.

---

 

Weltevreden 16 April 1913                                                           

Ontvagen ten residentie kantore op den zeventien den April negentien en dertien ten negen ure ’smorgens en mij persoonlijk overhandigd door den aanvrager.

 

De Resident Van Bantam,

---

Terjemahannya :

 

 

salinan

 

Kepada

Direktur

Urusan dalam Negeri

di Weltevreden

Ag:/2599/14

20/3

Disertai satu peta

Dalam skala lima kali lipat 1:100.000

Dengan hormat, Francois Friedrich Gradus Muschter secara pribadi, tinggal sementara di Sukabumi di tempat; memilih bertempat tinggal di perusahaan Reynst (Gerard Reynst) dan

Vinje (Adriaan Vinje) di Batavia, bahwa ia ingin mendapatkan izin untuk mendirikan dan menjalankan sebuah pabrik untuk perluasan usaha gula, bekerja dengan perjanjian sukarela dengan penduduk pribumi, pabrik tersebut akan ditempatkan di Selatan, tepatnya di kampung Bedil dekat pemberhentian kereta api Warunggunung, terletak di afdeling Lebak Residen Bantam, tempat yang ditunjukkan pada peta yang menyertai dalam skala lima kali lipat 1:100.000 dan pada peta dalam skala lima kali lipat 1:20.000 yang tertera di dalamnya tanda tangan yang bersangkutan beserta tanggal yang ditujukan kepada Direktur Pekerjaan Umum, bahwa yang bersangkutan telah benar-benar meninjau wilayah tersebut di afdeling Lebak Residen Bantam, mulai perbatasan dari utara:

Perbatasan itu antara afdeling Pandeglang dan Lebak Residen Bantam di di Barat Laut dan Barat.

Jalan itu dari kampoeng Tunjung melewati kampung Panaggulan Kulon, Songok, Jalupang, Cipanjut, Babacaran Asem, Curugen, Pasir Tundun hingga kampoeng Rumbut.

2. Kemudian, jalan itu dari dari kampoeng Rumbut yang disebutkan di atas, dari kampoeng Pancur dan Selangari ke ibu kota afdeling Rangkasbitung kemudian jalan ini mengarah ke selatan, di belakang sungai Ciujung.

Selanjutnya, jalan itu di tepi kiri sungai Ciberang (sungai yang memotong sungai Ciujung)

Ke Selatan menuju pertemuan sungai Ciberang dan Cisimeut, lebih jauh tepi kiri sungai Cisimeut, Ke Selatan ke titik di mana sungai ini berpotongan secara paralel di atas titik topografis tinggi Cenjolaya 67; 40;Kemudian ke Selatan Paralel yang dimaksudkan terakhir

Ke Barat dan Barat Laut Batas Lebak dan Pandeglang dari titik persimpangan paralel

kedua dengan batas ini, sampai ke titik di mana batas itu dipotong oleh jalur yang membentang dari kampung Tunjung hingga kampung Pananggulan Kulon ke kampung Songok, (perbatasan barat laut dan barat) baca di atas), dan ditunjukkan di bawah ini pada lampiran: peta dalam skala lima kali lipat 1: 100.000.

Bahwa yang bersangkutan mengajukan permintaan, untuk perusahaan yang disebutkan di atas, penanaman tahunan sekitar 2000 bidang kurang lebih, jika diperbolehkan yang bersangkutan membutuhkan air sebanyak 0.32 m3 per detik untuk pabrik itu melalui sumber daya pengairan yang telah ada untuk memperluas pipa air pribumi, yang bersangkutan berencana untuk mendayagunakan sungai Cisangu, sebagaimana ditunjukkan pada peta dalam skala lima kali lipat 1:20.000 yang tertera di dalamnya tanda tangan yang bersangkutan beserta tanggal, yang ditujukan kepada Direktur Ketenagakerjaan Sipil bahwa yang bersangkutan ingin mengalirkan kembali air yang telah digunakan ke pipa air tersebut.

 

Demikian permohonan yang bersangkutan disampaikan, dengan hormat meminta agar dipertimbangkan.

 

Hormat kami

 

Weltevreden 16 April 1913    

Diterima di Kantor Residen pada 17 tanggal April 1913 pukul 09.00 pagi dan diserahkan kepada saya secara pribadi oleh pemohon.

 

Residen Banten

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan